top of page

PRIVACY VERKLARING

PRIVACY STATEMENT JURIDISCHEZAKEN.NU

Algemeen

Dit is het privacy statement van JuridischeZaken.Nu vof. Wij vinden uw privacy belangrijk en behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is JuridischeZaken.Nu vof, Den Texstraat 40 hs, 1017 ZB in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Hoophandel onder nummer
34357468. JuridischeZaken.nu is per mail bereikbaar via info@juridischezaken.nu en telefonisch op

+31 (0)6 46 084 396 (Sanderijn van Gorp) of +31 (0)6 41 480 041 (Michelle van der Werf).

Welke persoonsgegevens verwerkt JuridischeZaken.Nu?

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt zijn:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Gegevens van wederpartijen of derden

 • Inhoudelijke informatie over de zaak

 • Alle andere persoonsgegevens die door u aan ons verstrekt worden of waarvan de

  verwerking vereist of noodzakelijk is.

 

Met welk doel worden deze persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken uw persoonsgegevens alleen als dat is toegestaan volgens de AVG en de daarbij behorende Uitvoeringswet en voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • Onze juridische dienstverlening, waaronder het geven van advies

 • Factureren en het bijhouden van administratie;

 • Het voldoen aan (wettelijke) verplichtingen;

 • Marketing- en communicatie activiteiten, zoals het verzenden van nieuwsbrieven.

 

Wat is de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens?

De juridische grondslag voor de hierboven omschreven verwerking van persoonsgegevens door

JuridischeZaken.Nu is steeds de uitvoering van de overeenkomst met u, uw toestemming en/of de

behartiging van een gerechtvaardigd belang van JuridischeZaken.Nu of van een derde en/of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

JuridischeZaken.Nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving is en voor archivering.

Beveiliging

JuridischeZaken.Nu neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. Wij beveiligen onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor

informatiebeveiliging.

Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen via info@juridischezaken.nu.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die JuridischeZaken.Nu over u heeft. Als de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken

Als u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dat melden bij het hierboven vermelde mailadres. Als we uw gegevens hebben gekregen op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

Beperking van de verwerking

U kunt, als u gegronde redenen heeft, een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, JuridischeZaken.Nu uw gegevens niet meer nodig heeft of als u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door JuridischeZaken.Nu.

Overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kan verstrekken. U heeft dit recht als u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden.

Klacht

Als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door JuridischeZaken.Nu, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt zich natuurlijk altijd eerst richten tot ons via info@juridischezaken.nu.

Doorgifte naar landen buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen alleen door JuridischeZaken.Nu worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van

persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Wijzigingen

JuridischeZaken.Nu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement.

Contactgegevens JuridischeZaken.Nu

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

JuridischeZaken.Nu
Den Texstraat 40 hs
1017 ZB Amsterdam info@juridischezaken.nu
Sanderijn van Gorp: +31(0)6 46 084 396

Michelle van der Werf: +31(0)6 41 480 041

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: 4 december 2020

Download een PDF van dit Privacy Statement [HIER].

BACK TO TOP

bottom of page