top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden JuridischeZaken.Nu

   Algemeen
1.    JuridischeZaken.Nu is een Nederlandse vennootschap onder firma gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34357468. De vennoten zijn Michelle van der Werf en Sanderijn van Gorp.
2.    Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.juridischezaken.nu en zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en (vervolg)opdrachten, tussen JuridischeZaken.Nu en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
3.    JuridischeZaken.Nu zal iedere opdracht naar beste vermogen uitvoeren. Het gaat hierbij om een inspanningsverplichting
4.    Alle opdrachten worden gegeven aan JuridischeZaken.Nu en niet aan een specifieke vennoot. De werking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.  
5.    Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan JuridischeZaken.Nu bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden (vertaalbureau, advocaten, merkgemachtigden etc.) zal voor zover mogelijk en redelijk in overleg met de opdrachtgever worden bepaald. Aansprakelijkheid van JuridischeZaken.Nu voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. JuridischeZaken.Nu mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

   Aansprakelijkheid
6.    Iedere aansprakelijkheid van JuridischeZaken.Nu die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van JuridischeZaken.Nu uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
7.    Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 4.000,=.
8.    JuridischeZaken.Nu is verder niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
9.    JuridischeZaken.Nu is in geen geval aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.    Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.
11.    De opdrachtgever vrijwaart JuridischeZaken.Nu voor aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de opdracht en vergoedt de kosten die JuridischeZaken.Nu in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van JuridischeZaken.Nu.

    Prijs en betaling
12.    JuridischeZaken.Nu berekent het honorarium aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigt met het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
13.    Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door JuridischeZaken.Nu gegeven indicatie of inschatting van de kosten.
14.    In beginsel stuurt JuridischeZaken.Nu na afloop van iedere kalendermaand aan de opdrachtgever een factuur ten aanzien van de in die maand verrichte werkzaamheden. Naast het honorarium zal JuridischeZaken.Nu de door haar gemaakte out-of-pocketkosten aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals, maar niet beperkt tot, reis- en parkeerkosten, vertaalkosten, en in het algemeen de kosten van in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.
15.    Gemaakte reistijd wordt door JuridischeZaken.Nu in rekening gebracht voor de helft van het met de opdrachtgever afgesproken uurtarief.
16.    Alle facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan te worden. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
17.    Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

   Intellectuele eigendom
18.    Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde werken, zoals adviezen, overeenkomsten en andere documenten, berusten uitsluitend bij JuridischeZaken.Nu, Opdrachtgever mag deze documenten gebruiken ten behoeve van haar normale bedrijfsvoering.

   Geheimhouding
19.    JuridischeZaken.Nu en de opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht geheimhouden.

   Overige bepalingen
20.    De opdrachtgever stemt er mee in dat JuridischeZaken.Nu gebruik maakt van elektronische gegevensuitwisseling en realiseert zich dat er ondanks alle door JuridischeZaken.Nu getroffen veiligheidsvoorzieningen geen absolute zekerheid kan worden gegeven tegen raadpleging daarvan door onbevoegden. JuridischeZaken.Nu is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies van gegevens die worden verzonden via openbare netwerken en via netwerken en systemen van derden, dan wel door onbevoegde toegang tot die gegevens via die netwerken en systemen.
21.    Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging de overeenkomst van opdracht beëindigen. Ingeval van beëindiging, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen honorarium te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden en de tot de beëindiging ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte onkosten.  

   Toepasselijk recht en bevoegde rechter
22.    Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met JuridischeZaken.Nu is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen JuridischeZaken.Nu en de opdrachtgever zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.


Laatst gewijzigd: 3 december 2020

 

BACK TO TOP

bottom of page